Gränser och områden av ekonomisk risk

Gränserna för risker. Riskområden. Konstruktionen av riskkurvan.

Ekonomiska gränser (riskgränser) bestäms å ena sidan, i vilken utsträckning entreprenören är villig att ta risken, om de resurser som förvaltas, i enlighet med målen, målen för ett specifikt projekt eller företagsutveckling i allmänhet, möjliggöra projektet. Bland dessa parametrar som påverkar risklimiter inkluderar stabilitet produktion och försäljning, företagens lönsamhet, solvens, noggranna register. Å andra sidan tar chefen risk om han tror att han på ett tillförlitligt sätt hanterar tillgängliga resurser. nämligen:

a) upprätthåller en rationell struktur av fasta och omsättningstillgångar, det finns inga överdrivna lager av råvaror och osålda produkter;

b) som stöds av den motsvarande kassan, vars användning för att täcka förluster inte straffas balanserad utveckling av företaget; c) i beslutsfattandet kommer att nå kompetens som krävs för förvärv, bearbetning och analys av information som krävs. De listade faktorer som avgör risktolerans, bör du lägga till och miljö, inklusive socio-politiska och personliga ekonomiska situation entreprenör åt gången, och intuition manager.

Rättsliga gränser för risker. Moderna lagar tolkar inte längre risken som oansvarighet, försummelse. Men det är inte lätt att införa allt som rör risk i den rättsliga ramen. Som regel förlusterna i samband med antagandet av ett beslut inte kan uppskattas på ett tillförlitligt, även i samma ögonblick när de inträffar. Och vi behöver en grundlig och utdragen analys för att avgöra om det var lämpligt information vid tidpunkten för beslutet, och i så fall om den har blivit ordentligt bedömts och beaktats.

En mer komplicerad situation uppstår när en obestämd risk under beslutsprocessen ledde till en partiell förlust av vinst. I det här fallet är det inte möjligt att lagligt identifiera förmyndaren för förlusterna.

Risk är sannolikheten för att en viss grad av förlust inträffar. Med en omfattande riskbedömning ska för varje absolut eller relativt värde av storleken av möjliga förluster fastställas motsvarande sannolikhet för förekomsten av sådan omfattning av skada.

Uppbyggnaden av sannolikhetsfördelningskurvan för förluster är den första etappen av riskbedömningen. Följande områden eller riskområden särskiljs beroende på förlusternas storlek:

riskfri zon - ett område där förluster inte förväntas det motsvarar nollförlust eller till och med negativ (överskott av vinst över förväntat);

Den acceptabla zonen är det område där förluster uppstår, men de är mindre än den förväntade vinsten. gränsen för zonen av acceptabel risk motsvarar nivån av förluster som motsvarar den beräknade vinsten.

Den kritiska riskzonen är ett område som präglas av möjligheten att förluster överskrider det förväntade resultatet och når gränsen för värdet av transaktionens monetära volym, beräknat som den totala beräknade intäkten.

katastrofala riskzonen - området för förluster som överstiger i storlek den kritiska nivån, den förväntade intäkter och på toppen kan nå ett värde som är lika med hela kapitalet, egendom arbetsgivaren eller överträffar det. Denna kategori bör ingå, oavsett riskerna egendom eller ekonomisk skada i samband med direkt fara för människors liv eller förekomsten av miljökatastrofer.

Curve frekvens (sannolikhet) förluster - grafisk representation av frekvensen av förlust av deras nivå som indikerar hur många sannolikt att orsaka förlust varierande mängder inom "från" och "till", d.v.s. gränsvärden av något intervall.

För att fastställa den typiska frekvenskurvan, sannolikheten för förlust av företagsinkomst, behandlas vinsten som en slumpmässig variabel och följande antaganden görs:

1) Sannolikheten för att vinst, mer eller mindre än den beräknade, desto lägre, desto mer sådant vinst skiljer sig från den beräknade, dvs. sannolikhetsvärdet av avvikelsen från den beräknade vinsten minskar monotont med ökande avvikelser från det beräknade värdet.

2) Mest sannolikt att göra en vinst nära det beräknade värdet -. Sannolikheten () för att erhålla en sådan vinstnivå är maximal.

3) Resultatförlusten (? P) anses vara minskad i jämförelse med det beräknade värdet. Om den reala vinsten är P, då? P = - P.

4) Sannolikheten för extremt stora (teoretiskt oändliga) förluster är praktiskt taget noll, eftersom förlusterna uppenbarligen har en övre gräns. Mönstret för riskförändring baseras på hypotesen att vinst som en slumpmässig variabel är föremål för en normal eller nära normal lag för sannolikhetsfördelning.

På sannolikhetskurvan för förekomst av förluster (riskkurva) finns ett antal karakteristiska punkter:

den första -? П = 0, П = - bestämmer sannolikheten för förlust av vinst nära noll; denna sannolikhet P = maximalt, men mindre än en;

den andra -? П =, Р = - karaktäriserar värdet av eventuella förluster nära den förväntade vinsten; punkterna 1 och 2 är gränserna för zonen av acceptabel risk

den tredje -? П =, Р = - motsvarar storleken på förlusterna nära de beräknade intäkterna till;

den fjärde -? P =, P = - kännetecknas av förluster nära entreprenörens egen kapital; Punkterna 3 och 4 definierar den katastrofala zonen.

Förluster som överskrider fastighetsstatus för en företagare beaktas inte eftersom det är orealistiskt att återställa dem.

Rekommenderade värden för riskindikatorer: gränsvärdena för sannolikheten för förekomsten av tillåten, kritisk och katastrofal risk - 10, 1,0 respektive 0,1%.

Orsaker, symtom och behandling av personlighetsstörning vid gränsen

Borderline personlighetsstörning hänför sig till psykisk sjukdom, som manifesteras i de flesta patienter med plötsliga humörsvängningar, en tendens att begå impulsiva handlingar och svårigheter att bygga normala relationer med andra. Människor med denna psykopatologi lider ofta av depression, ångest, sjukdomar i matsmältningssystemet, droger och alkoholberoende. Om behandlingen av sjukdomen inte föreskrivs i tid, kan sjukdomen leda till allvarliga psykiska störningar och provocera självskador och till och med självmordsförsök.

Det är värt att notera att denna psykopatologi är ganska svår att diagnostisera, eftersom den kan ske i olika former. De första symptomen uppträder vanligtvis i barndom och ungdomar, mindre ofta i ung ålder efter tjugo år. Och även om de exakta orsakerna till patologin ännu inte har fastställts, är gränsen personlighetsstörning i modern medicinsk praxis ganska vanlig. Naturligtvis blir det extremt svårt att leva med en sådan patologi, och därför bör man inte ignorera sina tidiga manifestationer och försumma hjälp av lämpliga specialister.

Provande faktorer

Enligt den senaste statistiken lider omkring två av hundra personer i viss utsträckning av gränsen personlighetsstörning, men orsakerna till detta tillstånd har ännu inte fastställts. Forskare har funnit att en mängd externa och interna faktorer kan påverka utvecklingen av psykopatologi.

En psykisk störning kan uppstå på grund av en obalans mellan vissa kemikalier i hjärnan - neuromediatörer som ansvarar för reglering av känslomässiga manifestationer. Genetiska orsaker och miljöförhållanden bör också beaktas. Många patienter med denna psykiska sjukdom i barndomen hade episoder av missbruk, känslomässigt, sexuellt eller fysiskt missbruk, stressiga omständigheter som är associerade till exempel med förlust av en älskad m.fl. Även bidra till utvecklingen av patologi kan frekvent stress och sådana egenskaper i naturen, som ökad ångest och en tendens till depression.

Således, baserat på det föregående, är det möjligt att identifiera ett antal riskfaktorer som bidrar till bildandet av borderline personlighetsstörning:

 • kvinnligt kön;
 • Närvaron av nära släktingar med liknande sjukdom
 • missbruk eller brist på föräldrauppmärksamhet i barndomen;
 • uthålligt våld i någon form;
 • låg spänningstolerans
 • lågt självkänsla, ett mindervärdskomplex.

Det är helt klart att hos personer med personlighetsstörning i gränsen fungerar vissa delar av hjärnan felaktigt, men det har ännu inte varit möjligt att fastställa huruvida dessa störningar ska betraktas som orsaken till den beskrivna psykopatologin eller dess konsekvenser.

Manifestationer av sjukdomen

De första symtomen på psykopatologin som behandlas visar sig oftast i början av barndomen. Patienterna kännetecknas av hänsynslöst, impulsivt beteende. Vid en ålder av 25 år är mental ohälsa vanligen redan bildad helt, i samma ålder är risken för självmord störst. Hos vuxna orsakar störningen impulsivitet, oförmågan att bygga stabila relationer med andra, låg självkänsla. Vanliga tecken på sjukdom inkluderar också rädslan för ensamhet, brist på individualitet och oförmåga att försvara sin egen synvinkel. Patienterna förlorar bokstavligen möjligheten att leva normalt i samhället, vilket leder till utvecklingen av andra psykiska störningar.

Hållbara tänkande mönster eller "tidiga maladaptiva ordningar" som har bildats sedan barndomen hos personer med personlighetsstörning har formulerats av psykoterapeuten Young, som utvecklat ett kognitivt beteendeförfarande för behandling av personlighetsstörningar. Dessa system utvecklas gradvis och förblir hos en person under hela livet i avsaknad av en korrekt korrigering.

Tidiga desataptiva mönster, karakteristiska för borderline personlighetsstörning, föreslagna av Young.

Gränsstat: orsaker, symptom och korrigerande åtgärder

Psyks gränsstatus är gränsen mellan hälsa och patologi. Sådana tillstånd är ännu inte relaterade till psykiska störningar, men de är inte längre normen. Somatiska och neurosomatiska sjukdomar utvecklas exakt på grundval av psyks gränsstatus, under påverkan av externa eller interna faktorer. För att förstå vilken typ av störning, måste du överväga vilka faktorer det kan manifestera i en person:

 • neuroser;
 • otillräckliga situationer akuta i barndomen;
 • fobier och rädslor;
 • kroniskt trötthetssyndrom.

Tillsammans med uppenbara psykiska funktionshinder är gränsvillkor mycket vanligare - ungefär två av hundra människor har detta fenomen.

Orsaker till utveckling

Det är ännu inte fastställt exakt vilka faktorer som kan utlösa utvecklingen av förhållanden som ligger vid korsningen av normen och patologin. När balansen i nervbanorna (medlare) störs kan människans humör förändra sig dramatiskt, det kan dras tillbaka och ibland för sällskapligt. Även kärnan i detta fenomen anses vara en ärftlig förutsättning för psykisk sjukdom.

De mest sannolika faktorer som predisponerar till gränsstater inkluderar:

 • fysiskt missbruk i tidig barndom
 • emotionellt tryck och förnedring av föräldrar eller kamrater;
 • tidig separation från moderen (eller hennes död);
 • hög ångest.

Om någon av dessa faktorer är närvarande och de förvärras av konstanta neurologiska situationer (stress, rädsla, brist på självförtroende) är det hög sannolikhet att psyks gränsstatus kan gå utöver dem och bli en psykisk störning. De provokerande faktorerna innefattar missbruk och alkoholmissbruk.

Känner du dig konstant trötthet, depression och irritabilitet? Lär dig om produkten, som inte finns på apotek, men som används av alla stjärnor! Att stärka nervsystemet är ganska enkelt.

symptom

För att förstå vad gränsstaten i psykiatrin är, måste du förstå - till skillnad från patienter med avancerade psykiska störningar är människor som är benägen för symptom som ligger vid gränsen till norm och patologi medvetna om sina problem och lita på sunt förnuft. Men de kan inte alltid förstå orsaken och välja taktik för beteende för att bli av med sina problem och tvångssituationer.

Sådana människor upplever ofta bakslag i sina personliga liv, samtidigt som de blir alltför hängda på att fixa dem. Anledningen till detta är den baslösa rädslan för ensamhet, instabilitet, förändring, även om det i verkligheten inte kan finnas några faktorer som förskjuter förstörelsen av relationer. Sådan intern, orättvisad rädsla tvingar ibland en person att bryta relationen först och bevisa att han själv kastar en partner och inte är rädd för att bli avvisad - så här stänger cirkeln. Symtom på gränsstatuser hos psyken kan vara följande:

 • en person blir periodiskt orolig, deprimerad när det verkar för andra att det inte finns någon anledning till detta (detta försvårar situationen - det verkar för patienten att ingen förstår eller stöder honom);
 • människor med gränsöverskridande tillstånd uppfattar sin egen personlighet tvetydigt och alla upplever det annorlunda - någon upphöjer sina imaginära dygder och tror att han inte har lika med, någon gör självförstörelse från självtvivel och konstant fördjupningar om det ;
 • instabilitet i sociala och interpersonella relationer manifesteras enligt följande: en person är benägen att förstärka någon från miljön först och sedan drastiskt ändra sin inställning till honom, upp till avsky och en fullständig sammanbrott i sambandet (utan tillräckliga skäl).

Personer med psyche i gränsöverskridande tillstånd är också utsatta för impulsivt beteende, med extremismens element - de kan köra bil med livshotande förhållanden, ändra sina sexuella partners okontrollerbart, slösa bort pengar och överdriven. Det kliniska tillståndet kan också karakteriseras av den kommande känslan av tomhet, som ersätts av en orimlig känsla av ilska. Sådana människor, ofta på grund av okontrollerade reaktioner, är involverade i slagsmål och skandaler med andra, de är benägna att visa våldsamma känslor från början och begå självmordsförsök (demonstration eller verklig).

Medan dessa symptom är under patientens kontroll och uppmärksamhet, skrivs allt av sig på sin explosiva natur. Om sådana problem tar lång och svår karaktär behöver en person kvalificerad hjälp.

Gränsa icke-psykopatiska tillstånd

Anfall av akut ångest, som enligt psykoterapeuter inte är farlig, men kräver behandling, kallas panikattacker. Detta tillstånd kännetecknas av följande symtom:

 • hjärtklappning;
 • tremor i armar och ben;
 • kall svett;
 • yrsel;
 • brist på luft;
 • förändring i blodtrycket;
 • svagt tillstånd.

Om människokroppen är under allvarlig stress försöker hjärnan att ge en signal för att vidta snabba åtgärder för att eliminera provokationssituationen. För att göra detta släpper kroppen en stor mängd hormoner in i blodet, och de producerar frekvent andning och hjärtslag, såväl som muskelspänningar.

Trots det faktum att panikattacker inte anses vara en psykopatisk manifestation av gränsvillkor, måste de behandlas för att förhindra tillägg av andra olika fobier och stängning av en person ensam med deras problem.

Borderline störningar av icke-psykopatisk natur kan likna symptom på symptomen på olika sjukdomar, både somatiska, mentala och neurologiska. Till exempel obsessiv-kompulsiv sjukdom, vegetativ-vaskulär dystoni eller utarmning av organismen, asteni.

Om någon från omkring och nära människor har följande symtom, bör de hänvisas till samråd med en psykolog för att identifiera eventuell utveckling av patologi:

 • irritabilitet och ökad impulsivitet
 • känslomässig instabilitet
 • frekventa huvudvärk av okänt ursprung
 • svårigheter somna, sömnstörning.

Dessa tecken kräver särskild uppmärksamhet och undersökning av de första stadierna av neurotiska patologier.

Hur man hjälper sådana patienter

Rådgivning med en psykolog kommer inte räcka för personer med denna sjukdom. Gränsstater i psykiatrin kräver en djupare studie och en delikat behandling. Allmänna principer för att arbeta med gränsstater inkluderar:

 • lita på patientens sociala och psykiska kontakter
 • inflytande på funktionerna för informationshämtning, dess bearbetning och uppfattning;
 • lära sig att styra sina egna känslor;
 • lära sig att styra din ton;
 • kontakt med medicinsk personal.

Psykoanalys med sådana patienter är oönskade, på grund av ökad nervös upphetsning och ångest. Institutioner som specialiserar sig vid behandling av somatiska sjukdomar kan placera en sådan patient i den utsedda sektionen för personer med misstänkt gränskontroll. Där kan patienter flytta sig från stressiga situationer, med medicinsk hjälp att överleva självmordsförsök (som planerades eller begåtts), samt att få högkvalitativ medicinsk och psykoterapeutisk behandling.

Nu är det klart att ett sådant tillstånd inte är en patologi som kräver brådskande behandling. Men under vissa omständigheter kan denna sjukdom gå in i kategorin psykiska störningar, eftersom linjen mellan sjukdom och norm är väldigt bräcklig. Du måste vara mycket uppmärksam på dina nära och kära för att inte missa den möjliga klockan som en person behöver psykologisk hjälp.

Författaren till artikeln: Marina Yermakova, praktisk psykolog, specialist i ålderspsykologi

Vill du gå ner i vikt på sommaren och känna ljuset i din kropp? Speciellt för läsare på vår hemsida är 50% rabatt på ett nytt och mycket effektivt sätt att förlora vikt, vilket.

gränsrisk

Universal ryska-engelska ordbok. Akademik.ru. 2011.

Se vilken "gränsorisk" finns i andra ordböcker:

RISK, FRONTIER - I försäkringsverksamhet: Erbjudande för försäkring av tvivelaktig kvalitet vad gäller möjligheten att sluta försäkringen, dvs. ligger vid gränsen för en acceptabel (försäkringsbar) och oacceptabel... Försäkring och riskhantering. Terminologiska ordboken

Sovjet-Polska kriget - Det finns ett överskott av citat eller för långa citat i denna artikel eller avsnitt. Onödiga och överdrivet stora citat ska sammanfattas och omskrivas i egna ord. Kanske dessa citat kommer att vara lämpligare i Wikitatnik eller Wikitek... Wikipedia

China National Petroleum Corporation - (CNPC) Kina National Petroleum Corporation är ett av världens största olje- och gasbolag. China National Petroleum Corporation är verksamt inom olje- och gasproduktion, petrokemisk produktion, försäljning av oljeprodukter,...... Encyklopedi av investeraren

Kaffe - (Kaffe) Historia av kaffe, jordbruk och affärer Kaffe- och kaffedrycker, kaffeklassificering, Cappuccino, Granita de Caffe, Doppio, Latte, Espresso Innehållsförteckning Sektion 1. Kaffehistoria. Avsnitt 2....... Encyklopedi av investeraren

För tidig ruptur av fostervätska - Preliminär ruptur av membran (PRP) är en komplikation av graviditet, som kännetecknas av ett brott mot integriteten hos membranets membran och brist på fostervätska (före arbetets start) vid något graviditetsstadium. Ofta vatten...... Wikipedia

Euro (Euro) Euro är den gemensamma europeiska valutan. Euro: beskrivning av mynt och sedlar, historia för skapande och utveckling, plats i världsekonomin. Innehåll >>>>>>>>>>... Investorens encyklopedi

Lepra - I Lepra Lepra (grekisk lepra, synonym för spetälska) är en kronisk generaliserad infektionssjukdom som orsakas av mykobakterier leprosy; kännetecknas av skada på huden, slemhinnor, perifert nervsystem, inre organ. I...... Medical Encyclopedia

Kämpar mot Khalkhin Gol - 1939 Sovjet-Japanska gränskonflikter... Wikipedia

Exportera Export (Export) Exportdefinition, Exporttyper, Exporttransaktionssystem Information om exportdefinition, Exporttyper, Exporttransaktionssystem Innehåll Exportera (Programmering) Export Export av varor Export export av varor och tull...... Encyklopedi av investeraren

Karibisk kris - Skytte Missiler från ett amerikansk Scoutplan 14 oktober 1962... Wikipedia

Mauretanien - Islamiska republiken Mauretanien, stat i Zap. Afrika. Historien om Mauretanias namn går tillbaka till den befintliga 3. Sev. Afrika redan under det tredje årtusendet f.Kr. e. historien regionen. Mauretanien (Mauretanien). Namnet ges av fenicierna, för vem denna region. ligga på...... Geografisk encyklopedi

Gränsrisk, första screening

Det är intressant att veta vad du får och jag får.

Har du en låg PAPP?

Förklarade geneticisten något annat för dig?

Ett fruktansvärt förfarande vågade vi inte så, de kan ibland inte göra en ultraljudsskanning, men de kan ta blod från ett fartyg som ligger inuti dig.

Krem-brule Ksenia, Hej) Jag har exakt samma resultat som dig! Vänligen berätta vad resultatet var 2 screening? Jag vägrade att punktera.

Bra resultat var. Allt är normalt och AFP och hCG.

Vid sångsskärmen visade ultraljud utan patologier, men inte alla, men analysen visade en risk på 1:56 för Trisomy 21, till 21 veckor trodde de att vi skulle bli galen, efter 20 veckor skickades de till genetiker på det regionala centrumet (600km), föreslog att vi skulle göra en mini invasiv diagnos av blodprovtagning i navelsträngen (jag tror att du förstår vad det är och vad är det), trots att riskerna i analysen förbjöd mannen oss att "mocka" så att vi vet att detta är det sista barnet för oss och förfarandet hotar att blöda för mig och barnet, skrev ett vägran och skakade inte De äter inte mycket, för samma genetiker på ultraljudsskanningen utesluter alla tvivel, alla såg, alla mätta och uteslutna någon patologi alls och sa att de såg ett misstag i min stad vid första screeningen, gjorde ett nytt staket, nu alla risker avlägsnades, genetik är listad eftersom primärbehandlingen var, nu kontrollerar kliniken våra test, allt är bra och utan avvikelser, jag råder dig att inte bli panik, jag vet helt bra vad det hela var, deras hår riva, de sov inte på natten. Det är nödvändigt, och att veta vår m Jag vet att du är okej, jag beklagar att jag inte körde till andra kliniker under mina 13 veckor efter att ha fått analysen och inte gjorde affärer och det är bra att jag hade tillräcklig styrka att vägra operationen trots allt. betala, gå till kontakter med läkare, förklara dig själv, det kan bara vara hela frågan är utanför arbetstagarens kompitantia, men för dig är det en hel tragedi, de har tusentals av dem och denna attityd kommer inte att gå någon väg, riskerar inte livet pärlor och tänka över det, lärde jag mig vad det betyder t vänta och leva ignorantly för dagar som väntar på några tsiferok, för dem är det bara ett misstag, och här förlorar vi livet måla på det. Allt kommer att bli bra. Och du och vi och alla, inte som annars!

Vad är gränsen risk?

Hej tjejer Hon passerade den första screeningen på exakt 12 veckor. Resultaten av ultraljudet (det viktigaste) - KTR 54 mm, TVP 2.3, näsben 2.2. Medfödda missbildningar identifieras inte av TTT. Resultat för blod: minskat RAAR-A och är 0,42 (gränsen från 0,5 till 2). Alla blodrisker är låga. Men den här siffran förvirrar och gränser TVP. Jag är nu lite orolig. Vem hade sådana indikatorer RAAR? Hur slutade allt? Jag vill inte göra en punktering. Vid första graviditeten efter den andra screeningen erbjöds jag cordocentes.

Tjejer, det är rätt pissar av mig! Min man är en läkare genom träning, om någon tittade på Doctor House, här är han nu så outhärdlig! Varning! Det finns många bokstäver under skuren.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder. Färgteori! Det låter som någonting på ett vetenskapligt sätt. Varför allt detta är en enkel köpare? Svaret är enkelt: med grundläggande kunskaper om.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder. Färgteori! Det låter som någonting på ett vetenskapligt sätt. Varför allt detta är en enkel köpare? Svaret är enkelt: med grundläggande kunskaper om.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder. Färgteori! Det låter som någonting på ett vetenskapligt sätt. Varför allt detta är en enkel köpare? Svaret är enkelt: med grundläggande kunskaper om.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder. Färgteori! Det låter som någonting på ett vetenskapligt sätt. Varför allt detta är en enkel köpare? Svaret är enkelt: med grundläggande kunskaper om.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder. Färgteori! Det låter som någonting på ett vetenskapligt sätt. Varför allt detta är en enkel köpare? Svaret är enkelt: med grundläggande kunskaper om.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder. Färgteori! Det låter som någonting på ett vetenskapligt sätt. Varför allt detta är en enkel köpare? Svaret är enkelt: med grundläggande kunskaper om.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder. Färgteori! Det låter som någonting på ett vetenskapligt sätt. Varför allt detta är en enkel köpare? Svaret är enkelt: med grundläggande kunskaper om.

I slutet av augusti gick min man och jag på en ganska oväntad resa, speciellt för mig. Jag tog arrogant huvudtexten från min man med LiveJournal, annars skulle jag inte skriva någonting som vanligt) Jag lägger till lite kursiv från mig själv.

Idag gick vi till ultraljudet). Allt är bra. Läkaren gladde mig, vid 1m ultraljud sa de att gränsvärdet för krageutrymmet (risken för avvikelser) och denna ultraljud var tvungen att bestämma att göra hjärtproblem (så enligt min mening) när de tar blod från navelsträngen för analys och pierces !! Skräck! Men idag gick vi till ICDC och vetenskapsläkaren sa att läkaren som gjorde den första ultraljuden felaktigt mätt och ritade allt med min man, visade förklarat korrekt och var fortfarande mycket förvånad över varför genetiker inte såg det här !! du har ingen aning om.

KlostilbegitKlostilbegit syntetiserades först 1956 och sedan 1967 har den använts för att inducera ägglossning, även om den ursprungligen skapades för preventivmedel. Klostilbegit är en syntetisk icke-steroid östrogenantagonistagonist. Den består av en blandning av trans (encliphene) och mer aktiva cis (ziclomiphen) isomerer i ett förhållande av ca 3 till 2. Den kemiska strukturen av clostilbegit liknar dietylstilbesterol. Jämfört med östradiol kan clostilbegit uppta östrogenreceptorer i flera veckor, medan östradiol klassificeras i timmar. Klostilbegit ger inte.

Barnets neurolog (neuropatolog) Barnens neurolog (neuropatolog) är en läkare som diagnostiserar och behandlar sjukdomar som är förknippade med skador på centrala nervsystemet, såväl som skador på det perifera nervsystemet och funktionsstörningar hos barn. Konsultation av en neurolog (neuropatolog) innefattar: Undersökning av barnet beroende på sjukdomen, under undersökningen kontrolleras syn, muskelstyrka, koordination, reflexer och känslighet. Denna information hjälper neurologen att avgöra om problemet är i nervsystemet, bekräfta diagnosen och bestämma behandlingens taktik. Vid behov utpekas ytterligare forskningsmetoder: ECHO-EG, Neurosonography (hjärnåterljud), MRI (magnetisk resonans.

Alla som har mer än två saker i garderoben står inför problemet med oförenlighet med blommor. Även om du kombinerar beige med beige och blå med blå är harmoni svår: varje färg har många nyanser. Det är faktiskt mycket lättare att kombinera färgerna på kläder och tillbehör än vad som verkar vid första anblicken. Lyckligtvis är färg harmoni föremål för de lagar som det är önskvärt att bekanta alla som har svårt att välja färgade kläder. Färgteori! Det låter som någonting på ett vetenskapligt sätt. Varför allt detta är en enkel köpare? Svaret är enkelt: med grundläggande kunskaper om.

Ekonomisk ordbok

I försäkringsverksamheten: ett förslag om försäkring av tvivelaktig kvalitet när det gäller möjligheten att sluta försäkringen, dvs. ligger vid gränsen acceptabel (att vara försäkrad) och oacceptabel.

Visa Riskvärde, Kant i andra ordböcker

Risk - Stor, stor, betydande, överdriven, kolossal, ovärderlig, stor, farlig, meningsfull, medveten, desperat, permanent, dödlig, dödlig, fruktansvärd, fruktansvärd.
Epithet Dictionary

Border ADJ. - 1. Beläget längs gränsen, nära gränsen. // Ligger på gränsen mellan saker som indikerar gränsen. // Gäller i gränsområdet. // Gränsande, intilliggande.
Förklarande ordbok Efraim

Risk M. - 1. Möjlig fara. // Handlingen slumpmässigt i hopp om ett lyckligt resultat. 2. Möjlig förlust eller misslyckande i vissa fall. 3. Fara från vilken egendomsförsäkring görs.
Förklarande ordbok Efraim

Gräns ​​- gräns, gräns. 1. Ligger längs gränsen, nära gränsen. område. Gränsremsa. Gränsområde. 2. förekommer i gränsområdet incidenten. 3. Bilaga.
Förklarande ordbok Ushakov

Riskpolitisk - - En oundviklig del av ett politiskt beslut av vilken nivå som helst, bestående av valet av en eller annan uppförandekod, en eller annan åtgärd.
Politisk ordbok

Risk - risk, pl. nej, m. (fr. risque). 1. Möjlig fara. Med risken för mig själv (något n. Gör). Vara i fara Ingen risk (med info.). Åtgärd slumpmässigt i hopp om en lycklig olycka.
Förklarande ordbok Ushakov

Border - th, th.
1. Ligger vid gränsen, belägen på gränsen. P. stad, post. Femte fästningen. Femte zonen. // Indikerar gränsen. P. tecken, pelare, barriär.
2. förekommer, har
Kuznetsov Förklarande ordbok

Risk - -a (-y); m. [fr. risque - risk, risk]
1. Endast enheter Eventuell risk för smth. Sätt dig i fara. Ta risker. Handla utan risk. Risk för livet.
Kuznetsov Förklarande ordbok

Revisionsrisk - - objektivt befintlig sannolikhet att antaga eventuella felaktigheter och avvikelser från verkliga data som uppstår under revisionen. Grade Ap. - förening.
Lagordbok

Baslinje Risk - - Risken för ett ogynntligt förhållande mellan kontanter och terminspriser i terminsräntor.
Lagordbok

Bankrisk - - Risken för förluster som uppkommer i samband med bankverksamheten som utförs av kreditinstitut. Det finns följande typer: kreditrisk, valutarisk.
Lagordbok

Valutarisk - - Risken för förluster vid valutahandling och andra transaktioner på grund av förändringar i valutakursen: risken kan täckas i förskott.
Lagordbok

Risk - Lån från franska, där risque ("fara") går tillbaka till den grekiska rizikonen - "rock". Således har den moderna betydelsen utvecklats, tydligen i samband med en känsla av rädsla.
Etymological dictionary Krylov

Fastighetsrisk - - risken i en kredittransaktion i samband med villkoret eller kvaliteten på långivarens egendom.
Lagordbok

Inflation Risk - - Risken för en oväntad ökning av produktionskostnaderna på grund av inflationsprocessen.
Lagordbok

Kommersiell risk - - Företagarrisk, affärsrisk som uppstår genom affärsverksamhet, genomförande av transaktioner. Det består i en eventuell minskning, förlust av företagsinkomst.
Lagordbok

Kreditrisk - Risken för att skulden är förbunden med låntagaren till långivaren, det vill säga risken för att lånet kvarstår.
Lagordbok

Kreditrisk - - Risken för att låntagaren inte betalar huvudmannen och ränta på grund av långivaren K. p. Den är kopplad både med försenad betalning på grund av köparen och av politiska skäl.
Lagordbok

Oönskade risker - - Graden av risk som investeraren inte vill ta på sig själv.
Lagordbok

Oinsäker risk - en risk vars sannolikhet är svår att beräkna även i sin mest allmänna form och som anses vara för stor för försäkring. Lagen i vissa länder innehåller.
Lagordbok

Rimlig risk - - enligt art. 41 i Ryska federationens strafflag är en av de omständigheter som utesluter lagenlighetens brottslighet. Det är inte kriminellt att orsaka skada i O. p. för att uppnå socialt användbara mål Risk.
Lagordbok

Första risken - - i fastighetsförsäkring: ett ersättningsskede för skadestånd, där skador som är mindre än försäkringsbeloppet är fullt ersatt och skada som överstiger försäkringsbeloppet.
Lagordbok

Border Sign - - Ett speciellt föremål för att indikera Ryska federationens statsgräns på marken. Beskrivning och installationsprocedur P. h. bestämd av Ryska federationens internationella fördrag, beslut.
Lagordbok

Gränskontroll - - Verifikation av handlingar för rätten att komma in i Ryska federationen eller avresa från Ryska federationen samt inspektion av fordon för att upptäcka överträdare av reglerna för att korsa staten.
Lagordbok

Gränsrepresentant (gränskommissionär, gränskommissionär) - - en särskild auktoriserad person som utses till vissa delar av statsgränsen av Ryska federationens regering för att lösa frågor om överensstämmelse med staten.
Lagordbok

Gränspunkt - - En gränsövergångsställe i Ryska federationen, dvs. inresa till Ryska federationen eller avresa från Ryska federationen. Det finns divisioner av Ryska federationens federala gränstjänst i P. p.
Lagordbok

Gränsregimet - gränskontrollsystemet, territorialvatten samt inlandsvatten som har tillgång till Ryska federationens statsgräns. P. r. tjänar enbart intressen att skapa den nödvändiga.
Lagordbok

Politisk risk - risken i samband med fientligheter, nationalisering, förverkande, införande av restriktioner och embargo, det vill säga med oförutsägbara konsekvenser av den politiska linjen.
Lagordbok

Borderline personlighetsstörning: orsaker, symtom, behandlingsmetoder

Borderline personlighetsstörning, även känd som känslomässigt instabil eller borderline-psykotyp, en exakt typ av personlighetsstörning, är en separat form av konstitutionell psykopati. Enligt statistiken bestäms personlighetsgränsen i genomsnitt i 2% av världens invånare, varav en tredjedel av patienterna är kvinnliga.

Införandet av denna patologi i en självständig typ av sjukdom idag förblir en kontroversiell punkt, för i huvudsak är känslomässigt instabil personlighetsstörning en mellanliggande länk mellan neuroser och psykos, en gränslinje som sätter linjen mellan den normala funktionen hos en individ och patologiska förändringar i psyken.

Manifestations of borderline personality disorder

För dem som lider av denna patologi är det typiskt:

 • impulsivitet och inkontinens av verkan;
 • låg kontrollnivå och utvärdering av eget beteende;
 • känslomässig labilitet
 • instabila band till den verkliga världen;
 • överdriven benägenhet att uppleva ångest;
 • alienation av individen från samhället med förlust av sociala normer och värderingar.

Personer som lider av personlighetsskador vid gränsen kännetecknas av plötsliga humörsvängningar, som verkar inkonsekvent och impulsivt. De har en snabb växling av depression med perioder av munterhet. På grund av sin brist på balans finns det allvarliga problem i samspelet i samhället. Sådana naturer kan inte kontrollera manifestationen av sina känslor, och blir därför ofta skandals och stridsinitiatorer.

Människor i gränstypen har inte stabila och långsiktiga relationer med andra individer. På grund av sin impulsivitet kan de inte bygga och upprätthålla vänliga och vänliga relationer. Individen kommer ofta in i nya kontakter, och hans relationer är intensiva och spända, de liknar en zigzag-linje: med perioder av idealisering av partnern och etapperna av fullständig devalvering av den andra personligheten.

Ett karakteristiskt drag hos en person med gränsöverskridande sjukdom är ett mycket lågt självkänsla och närvaron av olika inferioritetskomplex. På grund av bristen på självförtroende och en hög grad av ångest är individen rädd för förändring och undviker nybörjanden. Han verkar aldrig som transformatorens initiativtagare och blir inte en auktoritativ ledare.

Ofta går depressiva tillstånd i samband med personlighetsstörning. En farlig manifestation av gränsöverskridande sjukdom är självmordsbeteende och patienternas tendens att skada sig själva. Studier visar att antalet avslutade självmordsförsök hos individer med denna mentala abnormitet når en hög bar - cirka 30%. Utlösaren för utveckling av depression och självmordshandlingar är oftast problem i personliga relationer och konflikter i samhället.

Inspelade ofta utvecklingen av farlig missbruk: drogmissbruk, alkoholism. Enligt statistiken missbrukar mer än 70% av patienterna alkohol eller narkotiska ämnen. En känslomässigt exklusiv person ses ofta i aktiviteter som bär ett potentiellt hot mot liv och välbefinnande. Han kan bli en spelare och spendera enorma pengar i ett kasino. En sådan individ är en frekvent deltagare i trafikolyckor på grund av att man ignorerar vägens regler. Han har ofta sexuellt överförbara sjukdomar på grund av benägenheten att ha ett oordnat sexliv med en ständig förändring av partner. Vanliga följeslagare av personlighetsstörningar är bulimia nervosa och problem med mag-tarmkanalen, eftersom en person inte kan kontrollera hans matintag.

Den sammanslagna nyansen av personer av gränstypen är den irrationella obsessiva rädslan för ensamhet (autofobi). De är rädda för att överges och övergivna av andra, så de försöker med all sin makt att hålla människor runt dem. En person är benägen att göra betydande ansträngningar även när det inte är ett verkligt, men ett fiktivt hot som de lämnar henne. Mot denna rädsla utvecklas ett uppenbart beroende av nära släkting, livspartner och kollega ofta. Sådana personer väljer medvetet slavens roll och styrs, accepterar att vara föremål för förnedring, bara för att inte lämnas ensam.

Ibland kan förväntan att den nuvarande partnern går till en annan tvinga personen att ta det allra första steget mot att bryta relationen. Detta görs för att inte uppleva det mjöl som kastades, vilket sålunda återigen visade sin värdelöshet och värdelöshet. Sådan excentricitet: beslutet att binda satelliten till sig själv på något sätt och samtidigt villigheten att stoppa kontakten först skapar många problem i personens personliga liv.

Den särdrag hos borderline personlighetsstörning: bristen på integritet av bilden av "jag" och inre disharmoni. En individ förstår ofta inte helt enkelt sina behov, avsikter. Han känner inte till sina preferenser och har inte ständiga hobbyer. Mannen är i ett vakuum av "andlig tomhet". Ett sådant missförstånd av betydelsen av deras existens orsakar ofta allvarliga känslomässiga kriser.

Man bör komma ihåg att inte alltid ovanstående symtom är ett ständigt vittne för utvecklingen av personlighetsstörning i gränsen. Sådana tillstånd kan ibland förekomma hos helt mentalt friska individer. Det är möjligt att föreslå starten på personlighetsstörningar av en exklusiv typ i fallet då symtomen uppträder intensivt under en lång period och blir ett allvarligt hinder för individens normala funktion i samhället.

Orsaker till personlighetsstörning vid gränsen

Trots den höga förekomsten av gränsvärds personlighetsstörning bland den mänskliga befolkningen finns det ingen enda version av orsakerna till patologins utveckling. Bland de vanliga och studerade hypoteserna är följande omständigheter.

Orsak 1

Fel på neurotransmittor metabolism på grund av bristen på neurotransmittorer som reglerar emotionell sfär. Så, bristen på serotonin är den direkta syndern för utveckling av depression. Brist på dopamin berövar faktorn för inre förstärkning och stör den normala funktionen av "belöningssystemet". Otillräckliga nivåer av endorfin berövar en individ av förmågan att motverka stressfaktorer.

Orsak 2

Negativ genetisk ärftlighet och medfödda egenskaper i nervsystemet. Det har fastställts att risken för att utveckla personlighetsstörning i gränsen är närvarande i personer vars familjehistoria har registrerat psyko-emotionella defekter.

Orsak 3

I riskgruppen ingår också personer vars föräldrar led av kronisk alkoholism eller använde narkotika. Förutom dysfunktionell genetik från födseln tvingas den unge personen ofta att vara kvar i en antisocial miljö som barn. Problem i familjen mot bakgrund av berusning bidrar till bildandet av en avvikande karaktäristisk konstitution. Barnet "registrerar" på undermedveten nivå beteendet hos föräldrar som i en alkoholisk förgiftning inte kan styra sitt beteende och visa ilska och aggression mot andra.

Orsak 4

Oftast blir en orolig personlighetstyp en följd av det psykologiska trauman som upplevs i barndomen i samband med moraliskt, fysiskt eller sexuellt våld. Autophobia (rädsla för ensamhet) ökar ofta när barnet har upplevt en skilsmässa av föräldrar, avgången från fadern från familjen eller en nära släkts död.

Motivering 5

Grunden för utvecklingen av en neurotisk personlighet är ofta frånvaron av ett enhetligt system för att höja ett barn. När en mamma predikar en despotisk och auktoritär stil av "förvaltning" av en efterkommande, en alltför krävande och kritisk natur. Fadern, i motsats till mamman, är en mjuk, lättsam, godmodig person som är van att erkänna och lyda andra i allt.

Behandlingsmetoder

Borderline personlighetsstörning erkänns som en av de svåraste patologierna att diagnostisera, eftersom det är ganska svårt att skilja mellan manifestationer av individs psykologiska konstitution och fenomen som är karakteristiska för depressiva, maniska och oroliga fobiska tillstånd. Dessutom är denna diagnos särskilt svår att genomföra psykoterapeutisk behandling. Läkaren måste göra ett fantastiskt jobb för att skapa och upprätthålla produktiv kontakt med patienten, eftersom en person med borderline personlighetsstörning är ganska lätt involverad i nya relationer men inte kan behålla sin stabilitet under lång tid.

Huvudvikt vid behandling av gränsvärds personlighetsstörning görs på metoderna för individuell terapi. Det rekommenderas att utföra farmakologisk behandling i de fall där symptomen på depressiva tillstånd, särskilt de som hör samman med självmordsåtgärder, kommer fram. Det är också tillrådligt att tillgripa läkemedelsbehandling när panikattacker utövas mot bakgrund av en persons rädsla i vissa situationer. En annan anledning till utnämning av läkemedel - ett tydligt socialt och destruktivt beteende hos personen.

För att uppnå stabilisering av en persons psykomotionella status med borderline-personlighetsstörning kräver det ofta kontinuerligt arbete i flera år, eftersom denna sjukdom är farlig med täta återfall.

SKRIVA TILL EN GRUPP på VKontakte tillägnad ångeststörningar: fobier, rädslor, tvångssyndrom, ESR, neuros.

Border Arterial Hypertension

Hypertoni diagnostiseras vid en stadig ökning av blodtrycket över 140 mm Hg. i närvaro av patologiska förändringar i blodkärlens väggar eller nedsatt hjärtaktivitet. Borderline arteriell hypertension är ett tillstånd före hypertoni, där det finns tryckspikar utan störningar i hjärtets funktion och andra organ.

Vad är borderline hypertension?

Blodtrycket är det genomsnittliga värdet. Det är allmänt accepterat att ett tryck på 120 till 80 är ett idealiskt värde för en person, men i praktiken upplever läkare avvikelser från normen mycket oftare än idealiskt tryck. Detta beror på karaktären hos varje persons kropp, och gränserna för normen omfattar bland annat värdena från 100 till 60 till 139 till 100.

Samtidigt uppmärksammas flera faktorer:

 • patientens välbefinnande
 • ålder;
 • Förekomsten av samtidiga sjukdomar;
 • förändringar i hjärtat och andra organ.

Ökning av blodtrycket inom 140 per 100 för en person över 60 år utan några medföljande störningar är inte en patologi, utan en variant av normen, som orsakas av de särdrag som förändringar i kärlna har som kroppens åldrar.

Samtidigt är en ökning av blodtrycket inom sådana gränser för en 40-årig person gränsytande hypertension, men endast om patienten känner sig sjuk då blodtrycket hoppar.

Med ålder ökar blodtryckssatsen

diagnostik

Gränserna för trycket i en sjukdom, såsom gränshypertension eller hypertoni, är ganska godtyckliga och beror på patientens ålder. Diagnosen av gränsvärdehypertension görs under följande förhållanden:

 • övre tryck i intervallet 140-149 mm Hg;
 • symtom på högt blodtryck
 • frånvaron av patologier i hjärtans vänstra kammare
 • oberoende återhämtning av blodtryck utan användning av droger.

Trycket mäts med en hemtonometer i tre veckor, tre gånger om dagen. Alla erhållna värden registreras i en särskild dagbok, som sedan överförs till en kardiolog eller terapeut. Baserat på dynamiken i tryckförändringen inom tre veckor görs en diagnos. Om patienten regelbundet ökar blodtrycket men normaliserar sig självständigt och hoppen inte är beroende av kostens egenskaper, bekräftas närvaron av hypertensivt syndrom av gränsartär arteriell hypertension.

Det blir lättare för läkaren att göra en diagnos om du regelbundet registrerar blodtrycksindikatorer, menyer, träningsdata

Vad är risken för borderline hypertoni?

Huvudskillnaden mellan gränshypertension och högt blodtryck vid inledningsskedet är frånvaron av abnormiteter i hjärtat, kärl och inre organ.

Med en omfattande undersökning av patienten upptäcker doktorn inte bullret och instabiliteten hos hjärtritmen, det finns inga abnormiteter i näthinnan och njurarna.

Trots sjukdomens uppenbara oskuld måste gränshypertension behandlas i tid. I annat fall utvecklas störningen till hypertensiv sjukdom. Om vid normal hypertension normaliserar trycket på egen hand, är hypertoni kännetecknad av en stadig ökning av blodtrycket, för normaliseringen av vilken användningen av antihypertensiva läkemedel är nödvändig.

Riskerna för gränshypertension under övergången till hypertensionstiden är ökningen av trycket till kritiska värden, patologiska förändringar i blodkärlens väggar, skador på de viktigaste organen och en stor risk att utveckla hjärtattack.

Högt blodtryck är känt att förkorta patientens liv med i genomsnitt 10 år. Denna sjukdom kan bekämpas i ett decennium, men försummelse av behandling kommer så småningom att leda till död av hjärtat skäl. Tidig upptäckt och behandling av gränshypertension är ett viktigt villkor för att förhindra utvecklingen av högt blodtryck över tiden.

Det är oerhört viktigt att hindra gränsvärldshypertension från att utvecklas till ett svårt stadium av högt blodtryck.

Orsaker och symtom

Borderline hypertoni utvecklas på bakgrund av kronisk stress, dålig kost, fysisk inaktivitet och dåliga vanor. Orsakerna till denna sjukdom ligger i den långa försummelsen av en hälsosam livsstil. Som ett sekundärt symptom kan gränshypertension förekomma på bakgrund av diabetes mellitus, njursjukdomar och andra kroniska sjukdomar.

Symtom på gränsvärldshypertension är suddig i de flesta fall. Bland patienternas klagomål:

 • huvudvärk;
 • flimrande flyger framför dina ögon;
 • trötthet och sömnighet
 • uppmärksamhetsstörning
 • irritabilitet.

I sällsynta fall klagar patienter om andfåddhet. Detta symptom är mer karakteristiskt för högt blodtryck, medan trycket i gränshypertension anses vara måttligt förhöjt.

Ett hopp i trycket kan inträffa när som helst, men oftast observeras en ökning av blodtrycket i stressiga situationer, psyko-emotionell upphetsning eller hårt arbete, både psykiskt och fysiskt. Trycket förblir förhöjt i flera timmar och normaliserar därefter självständigt.

Huvudvärk med gränshypertension är värkande i naturen och ligger huvudsakligen i baksidan av huvudet. Ett av de icke-specifika symptomen som är ganska sällsynta är ögonmigrän med ökat tryck. Detta tillstånd åtföljs av en känsla av tryck i ögonen och en aura - blinkning av flugorna, utseendet på färgade fläckar och bubblor i synfältet.

Ett av de vanligaste symptomen på högt blodtryck är huvudvärk.

Riskgrupper

Borderline hypertoni är en sjukdom hos kvinnor som går in i klimakteriet. Brott mot förändringar i hormonnivåer. Om förrän en kvinna var skyddad för sina egna könshormoner medför förändringar i deras produktion ett antal åldersproblem, varav en är gränsvärdehypertension. Detta tillstånd vid uppkomsten av klimakteriet gör det möjligt för oss att förutsäga ytterligare hjärt- och kärlsjukdomar. Endast tidsbegränsad behandling av gränshypertension kommer att spara från utvecklingen av högt blodtryck.

Borderline hypertoni är också mottaglig för personer som arbetar under tillstånd av ökad psyko-emotionell stress. Konstant stress är ett seriöst test för nervsystemet och en av de grundläggande faktorerna vid utvecklingen av hypertoni. Kunskapsarbetare är mer mottagliga för denna sjukdom, särskilt om de arbetar i ett stort lag och de har ett stort ansvar.

Behandlingsmetoder

Trycket i gränshypertension normaliserar efter några timmar, så specifik blodtryckssäker behandling används inte för att kontrollera blodtrycket. I stället utförs icke-läkemedelsbehandling, vilket innefattar:

 • diet;
 • uteslutning av dåliga vanor
 • regelbunden motion;
 • normalisering av regimen
 • förstärkning av nervsystemet.

Dieten baseras på begränsningen av salt, tung och fet mat. Salt kan äta högst 4 gram per dag. Kaffe, starkt svart te, alkohol - är uteslutna. För att ersätta dessa drycker kommer kall karkad, grönt te, uzvar, juice och rent vatten. Grunden för kosten är spannmål, frukt och grönsaker, magert kött och mejeriprodukter. Mat tas i små portioner var 3-4 timmar.

Salt och kaffe - i listan över produkter som inte rekommenderas för högt blodtryck

För att stärka hjärt- och nervsystemet är det nödvändigt att träna regelbundet. Det bästa valet skulle vara igång - enligt statistiken minskar risken för att hjärtinfarkt utvecklas 2,5 gånger med dagliga körningar i en måttlig takt. Det är nödvändigt att springa i en bekväm takt, vilket inte tillåter pulsen att stiga över normen. Daglig jogging bör träna uthållighet, inte fart, så en halvtimme långsam jogging rekommenderas.

Utmärkt resultat visar yoga och andningsövningar. Dessa typer av fysisk aktivitet stärker nervsystemet och hjälper till att bekämpa stress, samtidigt stärka blodkärlen och förbättra hjärtets funktion.

Var noga med att normalisera regimen, med särskild uppmärksamhet på sömnen. Du behöver sova ca 7 timmar om dagen, för att undvika sömn och för mycket sömn.

Under stress är det möjligt att använda enkla sedativa - aminosyra glycin, alkoholhaltiga tinkturer av lugnande örter. Glycintryck i 2 veckor, 2-3 tabletter per dag. Sedativa tinkturer (peon, valerian, motherwort) rekommenderas att ta 30 droppar före sänggåendet - detta hjälper dig att somna tidigare.

För att stärka hjärt-kärlsystemet bör man följa kurserna för att dricka fiskolja. Detta verktyg ökar elasticiteten hos blodkärlens väggar och skyddar mot de negativa effekterna av högt blodtryck. Dessutom kan du ta vitamin B6 och magnesium. Denna kombination av droger rekommenderas för alla över 45 år. För profylax är det tillräckligt att dricka en kurs av vitaminer en gång om året, med gränsvinklet hypertoni - två gånger om året.

Under behandlingen är det nödvändigt att noggrant övervaka blodtrycksfluktuationer och fortsätta att mata in data i dagboken. Läkaren måste besökas var tredje månad. Om du känner dig sjuk bör du besöka en kardiolog så snart som möjligt och visa honom egna register över tryckfluktuationer. Om det behövs kommer läkaren att välja medicinerapi eller rekommendera att utvidga det antal åtgärder som används för att kontrollera blodtrycket.

Honored Cardiologist: "Förvånansvärt är de flesta människor redo att ta droger för högt blodtryck, kranskärlssjukdom, arytmi och hjärtinfarkt utan att ens tänka på biverkningar. De flesta av dessa verktyg har många kontraindikationer och är beroendeframkallande efter några dagar av användning. Men det finns ett verkligt alternativ - Ett naturligt botemedel som påverkar själva orsaken till högt blodtryck. Huvuddelen av läkemedlet är enkelt. "